PRIVĀTUMA POLITIKA

Datu subjekta informācijas pieprasījums
Sīkdatņu politika

Mēs, SIA “GETLIŅI EKO” turpmāk tekstā- Mēs vai Getliņi EKO, esam  moderns, tehnoloģisks un videi draudzīgs sadzīves atkritumu poligons. Mēs veidojam un nodrošinām darbības virzienus, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina viens otru efektivitātē un ilgtspējā.

Mēs apsaimniekojam un pārstrādājam sadzīves atkritumus, ražojam ekoloģiski atjaunojamu enerģiju, piedalāmies vides apsaimniekošanā un audzējam dārzeņus. 

Ar šo Privātuma politiku, turpmāk tekstā – Politika, sniedzam informāciju par to, kā Mēs vācam, apstrādājam, glabājam, kopīgojam, strukturējam, izpaužam, labojam, iznīcinām un aizsargājam Jūsu personas datus, kā informējam par tiesībām, kas Jums ir pieejamas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi, palīdzam saprast kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti. Šī Politika attiecas uz jebkuru fizisku personu datiem, ko esam ieguvuši tieši no Jums, kā arī tādiem personas datiem, ko esam ieguvuši no trešajām personām.

Ja Mēs atjaunināsim šo Politiku, visas izmaiņas tiks publicētas Getliņi EKO mājaslapā www.getlini.lv.

 

1. Pārzinis:

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "GETLIŅI EKO", reģ. Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121,  tel.: +371 67317800 (turpmāk tekstā “Getliņi EKO”), mājaslapa: www.getlini.lv, biroja e-pasts: info@getlini.lv. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Kristīna Jurgelāne, tel.: 28355118, e-pasts: Kristina.Jurgelane@getlini.lv .

 

2. Piemērojamie tiesību akti:

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 (2016. gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,

2.2. Fizisko personu datu apstrādes likums,

2.3. Informācijas atklātības likums,

2.4. Elektronisko dokumentu likums,

2.5. Parādu ārpustiesas atgūšanas likums,

2.6. citi Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

 

3. Mēs apstrādājam sekojošas datu kategorijas:

Mēs, atkarībā no Jūsu vajadzībām un saņemamajiem pakalpojumiem, apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

3.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

3.2. bankas dati;

3.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta utt.);

3.4. komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Jūsu komunikāciju ar Mums;

3.5. noteiktos gadījumos - Jūsu IP adreses informācija;

3.6. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par Getliņi EKO mājaslapas www.getlini.lv apmeklēšanu;

3.7. fotoattēli un video ieraksti;

3.8. videonovērošanas ieraksti un attēli;

3.9. automašīnu valsts reģistrācijas numuru nolasīšanas sistēmas dati;

3.10. klientu aptauju dati- aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes;

3.11. attiecībā uz darbiniekiem- izglītības dokumentu un kvalifikācijas celšanu apliecinošu dokumentu kopijas;

3.12. dati, kurus Jūs paziņojat Mums.

 

4. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

4.1. Likuma prasība – lai Mēs varētu veikt ar likumu uzliktos pienākumus un realizētu ar likumu uzliktās tiesības, likuma ietvaros ir jāveic fiziskas persona datu apstrāde, piemēram grāmatvedības, nodevu un nodokļu jomā.

4.2. Personas piekrišana – fiziska persona, kā personas datu subjekts, pati dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņas brīvi sniegta, konkrēta, apzināta, tādējādi atļaujot Mums apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Jūsu piekrišana Mums ir saistoša, ja tā ir sniegta mutiski (sarunas laikā), rakstiski (aizpildot veidlapu), vai skaidri apstiprinošas darbības veidā, piemēram, ierodoties Mūsu rīkotā publiskā pasākumā. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādīto Getliņi EKO kontaktinformāciju.

4.3. Līguma noslēgšana, grozīšana un izpilde – lai Mēs varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Jums, sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Jūs, Mums jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā.

4.4. Vitāli svarīgu interešu aizsardzība – Jūsu vai citas fiziskās personas vitāli svarīgo interešu nodrošināšana, īpašuma aizsardzība un noziedzīgu nodarījumu novēršana.

4.5. Sabiedrības interešu nodrošināšana – padarot pieejamus Mūsu rīkotajos pasākumos, piemēram, ekskursijās, uzņemtos fotoattēlus un videoierakstus informēšanai par pasākuma norisi.

4.6. Getliņi EKO leģitīmas intereses – ar likumu uzlikto pienākumu izpilde, starp Getliņi EKO un Jums pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma (darījuma), vai no likuma izrietošo pienākumu izpilde, kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Jums.  Mums ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus pamatojoties uz leģitīmajām interesēm tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā norādītājiem nolūkiem.

 

5. Getliņi EKO leģitīmās intereses ir:

5.1. veikt saimniecisko darbību;

5.2. reģistrēt un apstrādāt pieteikumus Mūsu rīkotajiem pasākumiem, ekskursijām;

5.3. pārbaudīt Jūsu identitāti pirms līguma noslēgšanas;

5.4. nodrošināt, uzraudzīt un kontrolēt līguma saistību izpildi;

5.5. saglabāt Jūsu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, atkritumu nodošanas caurlaides, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;

5.6. uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti;

5.7. analizēt Mūsu mājaslapas lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

5.8. reklamēt savus pakalpojumus, ekskursijas un organizētos pasākumus;

5.9. veikt aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

5.10. novērst krāpnieciskas darbības, aizsargāt īpašumu, uzturēt sabiedrisko kārtību;

5.11. nodrošināt Getliņi EKO pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

5.12. nodrošināt pakalpojumu sniegšanu un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

5.13. administrēt maksājumus;

5.14. administrēt neveiktus maksājumus;

5.15. vērsties valsts pārvaldes iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

5.16. veidot un saglabāt liecības par uzņēmuma vēsturi un attīstību.

 

6. Personas datu apstrādes nolūki (mērķi)

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un ērtu pakalpojumu sniegšanu, savu un ar likumu uzliktu pienākumu veikšanai, tai skaitā, bet ne tikai:

6.1.  Jūsu iesniegumu un pieprasījumu un apstrādei; 

6.2. Jūsu sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;

6.3. Jūsu informēšanai par Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un organizētajiem pasākumiem;

6.4. noziedzīgu nodarījumu novēršanai, īpašuma aizsardzībai un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai uzņēmuma telpās un teritorijā, identificēt un novērst nepiederošu personu klātbūtni, veicot videonovērošanu un piekļuves kontroli (piemēram, caurlaižu un piekļuves karšu izmantošana iekļūšanai teritorijā vai telpās);

6.5. Getliņi EKO iekšējo procesu pilnveidošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piemēram, līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā;

6.6. atkritumu šķirošanas popularizēšanai un vides aizsardzībai,

6.7. informēšanai par Mūsu organizēto pasākumu norisi,

6.8. mārketinga un žurnālistikas nolūkiem,

6.9. potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu;

6.10. lai nodrošinātu ērtu, drošu pakalpojumu pieteikšanu un sniegšanu, organizētu sadarbību, pilnveidotu apkalpošanas servisu;

6.11. preču pārdošanai un pakalpojumu sniegšanai;

6.12. preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas darījumu noformēšanai, kā arī cita veida sadarbības organizācijai;

6.13. publiskajos iepirkumos un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumos saņemto pieteikumu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;

6.14. lai veiktu analītiskus pētījumus par Mūsu interneta vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu;

6.15. lai nodrošinātu auditam nepieciešamo dokumentāciju uzrādīšanai Getliņi EKO dalībniekiem, piemēram, attiecībā uz finanšu līdzekļu izlietošanu un personāla kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem;

6.16. apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanai darbiniekiem;

6.17. citiem nolūkiem, ja to prasa likums, vai ja no Jums ir saņemta brīvi sniegta un nepārprotama piekrišana.

 

7. Fiziskas personas datu iegūšanas veidi:

7.1. izmantojot Mūsu pakalpojumus vai iegādājoties preces;

7.2. apmeklējot vai pārlūkojot Mūsu mājaslapu;

7.3. filmējot ar Mūsu videonovērošanas iekārtam;

7.4. fotografējot Mūsu teritorijā notiekošos pasākumus;

7.5. apstrādājot Jūsu personas datus, kas iegūti no publiski pieejamiem reģistriem;

7.6. publiskajos iepirkumos vai sabiedrisko pakalpojumu iepirkumos saņemot datus no pretendenta;

7.7. Kad Jūs tos iesniedzat vai paziņojat Mums.

 

8. Personas datu apstrādes laiks

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

8.1. Jūs apmeklējat Mūsu organizētus pasākumus, ekskursijās, seminārus, vēlaties saņemt atbildes uz iesniegumiem, pieteikumiem u.c.

8.2. Tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums;

8.3. Jūsu personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

8.4. Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

8.5. cik tas ir nepieciešams Getliņi EKO leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai.

Personas dati tiek dzēsti, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas.

 

9. Personas datu saņēmēji

9.1. Mums ir tiesības izmantot pasākumu norises audio, audiovizuālas fiksēšanas un fotografēšanas rezultātā iegūto materiālu jebkādā veidā, kopumā vai pa daļām, atļaut vai aizliegt tā izmantošanu.

9.2. Mūsu organizētajos pasākumos esošie plašsaziņas līdzekļi darbojas saskaņā ar to profesionālo darbību regulējošajiem likumiem un ir atzīstami par patstāvīgiem pārziņiem.

9.3. Mēs varam sniegt informāciju par Jūsu personas datiem šādām saņēmēju kategorijām:

   9.3.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

   9.3.2. palīdzības dienestiem;

   9.3.3.personas datu apstrādātājiem, kas mums sniedz noteiktus pakalpojumus (piemēram, bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedziņa, finanšu vai nodokļu audits, videonovērošana, juridiskie pakalpojumi, fotografēšana u.tml.). Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar Mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

   9.3.4. Nododot datus apstrādei un glabāšanai trešo valstu subjektiem Getliņi EKO nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 

10. Jūsu personas datu aizsardzība

10.1. Getliņi EKO mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi Sīkdatņu politikā.

10.2. Getliņi EKO mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Getliņi EKO nenes atbildību.

 

11. Jūsu personas datu aizsardzība

11.1. Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatam un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Mēs pielietojam mūsdienīgas tehnoloģijas, nodrošinām tehniskos un organizatoriskos pasākumus, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras.

11.2. Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojumu sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus, kā arī izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Persona personas datus saviem nolūkiem.

11.3. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav noticis no Mūsu vainas un/ vai nolaidības dēļ.

11.4. Jūsu datu apdraudēšanas gadījumā Mēs paziņosim par to Jums.

 

12. Jūsu tiesības

12.1. Jūs varat vērsties pie Mums, lai saņemtu Mūsu rīcībā esošās personas datu kopijas.

12.2. Jūs varat pieprasīt labot visus Mūsu rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas:

   12.2.1. rakstveida formā Getliņi EKO juridiskajā adresē,

   12.2.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

12.3. Jums ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Mums ir saņēmušas informāciju par Jums, izņemot informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

12.4. Jūs varat pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

12.5. Jums ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

12.6. Jūs varat vērsties pie Mums vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

12.7. Jūs varat vērsties pie Mūsu datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par personas datu apstrādi un to aizsardzību:

   12.7.1. rakstveida formā Getliņi EKO juridiskajā adresē,

   12.7.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu uz Privātuma politikas 1.2. punktā norādīto e-pasta adresi.

Datu subjekta informācijas pieprasījums