Atkritumi

Poligons "Getliņi" rūpējas par atkritumu pieņemšanu un videi draudzīgu apsaimniekošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.


Poligonā aizliegts ievest

Poligonā "Getliņi" aizliegts ievest auto riepas, azbestu saturošus būvniecības atkritumus (piem., šīferi), dzīvsudrabu saturošus atkritumus (piem., termometrus), elektropreces, akumulatorus, baterijas, apgaismes iekārtas un luminiscences spuldzes, medikamentus un medicīnas atkritumus, sadzīves ķīmiju, eļļas un filtrus, u.c. bīstamos atkritumus (MK Noteikumi Nr. 302), kā arī šķidros atkritumus.


Atkritumu apsaimniekošanas atļauja

Pirms atkritumu nogādāšanas poligonā pārliecinieties vai Jums kā komersantam nav nepieciešama Valsts vides dienesta izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja, kurā ietvertas atkritumu pārvadāšanas tiesības to nogādāšanai uz poligonu “Getliņi”.

 

 1. ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS – komersants, kas uz vienošanās pamata veic citu personu radīto atkritumu apsaimniekošanu. Lai veiktu citu personu radīto atkritumu apsaimniekošanu, t.sk. atkritumu pārvadāšanu uz CSA poligonu “Getliņi”, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta noteikumiem nepieciešama spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja;
 2. ATKRITUMU SĀKOTNĒJAIS RADĪTĀJS – persona, kuras darbība rada atkritumus. Ja persona pašas radītos atkritumus savāc un pārvadā uz CSA poligonu “Getliņi”, tai nav nepieciešama Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja.

Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība (APUS)

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju spēkā  stājušies Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumi Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.113), kas nosaka kārtību, kādā atkritumu radītājs, apsaimniekotājs un atkritumu saņēmējs nodrošina radīto, apsaimniekoto vai saņemto atkritumu pārvadājumu uzskaiti, t.sk. atkritumu pārvadājuma reģistrācijas kartes–pavadzīmes (MK noteikumu Nr.113 3. pielikums ) aizpildīšanas kārtību atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā (APUS).

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.113 ir sadalīti pienākumi un atbildības pārvadājumu pavadzīmju veidošanā:

 

SIA “Getliņi EKO” atbildība:

 1. aizpildīt un iesniegt saskaņotas pavadzīmes par komersantu – atkritumu radītāju* atkritumu pārvadājumiem uz CSA poligonu “Getliņi”;
 2. uzsākt un iesniegt pavadzīmes saskaņošanai par komersantu- atkritumu apsaimniekotāju** atkritumu pārvadājumiem uz CSA poligonu “Getliņi”, ja:
 3.  - IR noslēgts līgums ar pašvaldību par poligonā ievesto atkritumu apsaimniekošanu;
 4.  - Poligonā ievestie būvniecības atkritumi IR radušies objektā, kurš reģistrēts būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
 5. aizpildīt un iesniegt saskaņotas pavadzīmes par fizisku personu atkritumu pārvadājumiem uz CSA poligonu “Getliņi”;
 6. saskaņot atbilstoši sagatavotas komersantu- atkritumu apsaimniekotāju* aizpildītās pavadzīmes par to veiktajiem atkritumu pārvadājumiem uz CSA poligonu “Getliņi” (ja neizpildās iepriekš minētie kritēriji)

 

*Atkritumu radītājs – juridiska persona, kura nav atkritumu apsaimniekošanas komersants (nav izsniegta vai nav spēkā esoša Atkritumu apsaimniekošanas atļauja ar tiesībām veikt atkritumu pārvadāšanu), nogādā tās radītos sadzīves, ražošanas vai būvniecības atkritumu uz CSA poligonu “Getliņi”.

 **Atkritumu apsaimniekotājs – juridiska persona, kura ir atkritumu apsaimniekošanas komersants (ir izsniegta un spēkā esoša Atkritumu apsaimniekošanas atļauja ar tiesībām veikt atkritumu pārvadāšanu), nogādā citu personu radītos sadzīves, ražošanas vai būvniecības atkritumu uz CSA poligonu “Getliņi”.  

 

Atkritumu apsaimniekotāja, kas veic  pārvadājumu, atbildība:

Ja komersants, kas nav atkritumu radītājs, nogādā uz CSA poligonu “Getliņi” atkritumus un  neizpildās kritēriji attiecībā uz noslēgto līgumu ar pašvaldību un/vai būvgružu rašanās vietas reģistrēšanu BIS, pārvadājumu pavadzīmi Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā uzsāk pildīt atkritumu pārvadāšanas komersants un iesniedz saskaņošanai SIA “Getliņi EKO”.

 

 1. Par katru atkritumu pārvadājumu (reisu) ir jāveido atsevišķa pavadzīme!
 2. Par nešķirotu sadzīves atkritumu (AKK 200301) pārvadājumiem pavadzīme nav jāveido!
 3. Lai APUS pavadzīmē norādītu pareizu atkritumu pārvadājuma mērķi, lūdzu, skatīt kodu piemērošanas Vadlīnijas.

 

Kontaktinformācija jautājumu gadījumā:

 1. Par MK noteikumu Nr. 113 piemērošanuapus@vvd.gov.lv , informatīvais tālrunis 67084278
 2. Par APUS sistēmas darbību un lietošanu3atkritumi@lvgmc.lv,  informatīvais tālrunis 67032620

Biežāk uzdotie jautājumi par atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību


 

1. JURIDISKU PERSONU APKALPOŠANA

Viss, kas jāzina, lai uzsāktu atkritumu nodošanu Getliņu poligonā informācijas ceļvedis atkritumu nodošanai poligonā.

 

1.1. Atkritumu pieņemšanas līgums

 1. Lūdzu, lejupielādējiet (saglabājiet savā datorā) un aizpildiet Līguma formu;
 2. Elektroniski līgumu parakstiet, izmantojot eParaksts mobile aplikāciju vai eParakstītājs 3.0 programmu (vietnē eParaksts.lv šī dokumenta veida parakstīšana diemžēl nav iespējama), un e-parakstītu līgumu sūtiet uz ligumi@getlini.lv VAI fiziski parakstīta līguma 2 ekesmplārus sūtiet pa pastu - SIA „Getliņi EKO”, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Ropažu novads, LV-2121;
 3. Pēc parakstīta līguma oriģināla saņemšanas vienas darba dienas laikā savā e-pastā saņemsiet piekļuves paroles KLIENTU SADAĻAI un varēsiet uzsākt pakalpojuma izmantošanu;
 4. Sekojiet informācijas ceļvedim par visiem turpmākiem darbības soļiem veiksmīgai pakalpojuma saņemšanai;
 5. Pirms atkritumu nogādāšanas poligonā pārliecinieties vai Jums kā komersantam nav nepieciešama Valsts vides dienesta izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja, kurā ietvertas atkritumu pārvadāšanas tiesības to nogādāšanai uz poligonu “Getliņi”.

 

1.2. Speciālās apglabāšanas līgums

 1. Šis pakalpojums nodrošina Jūsu ievesto atkritumu mehānisku sabojāšanu un apglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izsniedzot aktu, kas apliecina atkritumu apglabāšanas faktu;
 2. Speciālai apglabāšanai poligonā Getliņi nepieņem atkritumus, kurus poligonā ir aizliegts ievest (skat. sadaļu "Poligonā aizliegts ievest");
 3. Visbiežāk pakalpojumu izmanto klienti sadarbībā ar muitu, PVD u.c. iestādēm;
 4. Ja Jums ir interese par šo pakalpojumu, lūdzam nosūtīt uzņēmuma rekvizītus un īsu atkritumu aprakstu uz ligumi@getlini.lv. Mēs ar Jums sazināsimies!

 


2. FIZISKU PERSONU APKALPOŠANA

 1. Viss par atkritumu pieņemšanu no fiziskām personām - šeit.

 


3. IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 1. Lūdzam ievērot, ka poligona teritorijā visiem klientiem jāievēro iekšējie kārtības noteikumi, kā arī autotransporta kustības ātruma ierobežojumi. Jāseko poligona darbinieku norādījumiem kravu kontroles punktā un izkraušanas vietās.
 2. Aizliegts ievest un pieņemt apglabāšanai bīstamos atkritumus. To atkritumu sarakstus, kurus atļauts vai aizliegts pieņemt poligonā, nosaka Valsts Vides dienesta Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes atļauja A kategorijas piesārņojošajai darbībai un Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. 
 3. Mūsu darbinieki kontrolē kravas, kad tās tiek ievestas poligona teritorijā un izkrautas. Ja tiek atklāts, ka izkrautajā kravā ir bīstamie/aizliegtie atkritumi, klientam tie jāizved uz sava rēķina. Ja klients atkārtoti mēģina ievest bīstamos atkritumus slēptā veidā, mēs paturam tiesības pārtraukt līgumsaistības.

 


4. Šķirošana

Sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcas, kas atrodas poligona teritorijā, projektu pēc „Getliņi EKO” pasūtījuma izveidoja „Vides pakalpojumu grupa”. Uzņēmuma reorganizācijas un apvienošanās rezultātā atkritumu šķirošanas rūpnīcu apkalpo SIA „Vides resursu centrs”.
Šķirošanas rūpnīca strādā kopš 2015. gada 26. oktobra.
Atkritumu šķirošanas rūpnīca nodrošina, ka poligonā „Getliņi” tiek apglabāti tikai sadzīves atkritumi, kas nav derīgi tālākai pārstrādei.
Rūpnīcas projekts orientēts uz to, lai maksimāli veicinātu atkritumu atkārtotu nonākšanu apritē un dabas resursu efektīvu izmantošanu.

 


5. Pārstrāde

Līdz ar šķirošanas rūpnīcas atklāšanu atkritumi ir kļuvuši par resursu – bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek nodoti biogāzes ražošanai, savukārt pārstrādei derīgie materiāli un metāla izstrādājumi tiek nogādāti uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar šo materiālu reģenerāciju un atkārtotu pārstrādi.
Nepārstrādājamie atkritumi tiek noglabāti videi drošās, noslēgtās biodegradācijas šūnās, kurās neiekļūst ne gaiss, ne lietus ūdens. Poligona gāze, kas veidojas šūnās, tiek aizvadīta uz Getliņu energobloku, sadedzināta un pārvērsta enerģijā, bet visi notekūdeņi tiek savākti un attīrīti. Tādējādi atkritumu ietekme uz vidi tiek samazināta līdz minimumam.

 

5.1. Būvgružu pārstrāde

Sasmalcinot poligonā ievestos būvgružus, kas atšķiroti no komersantu atkritumiem, “Getliņi EKO” iegūst drupinātu būvgružu šķembas un šķembu atsijas, kuras ir iespējams iegādāties jebkurai personai.

Vairāk informācijas par drupinātu būvgružu iegādi šeit!