Dokumenti

Šajā sadaļā ir apkopoti dokumenti, kas regulē un apliecina SIA „Getliņi EKO" darbību, atbilstoši nozares likumdošanai, regulām, prasībām un kvalitātes standartiem. 

ATĻAUJAS UN LICENCES

SPRK lēmums

A kategorijas atļauja

Iekšējā drošības dienesta reģistrācijas apliecība

 

APLIECĪBAS UN SERTIFIKĀTI

Komeranta reģistrācijas apliecība

PVD apliecība

ISO 9001:2015 sertifikāts

ISO 14001:2015 sertifikāts

Apliecinājums "Padziļinātas sadarbības programmai"

UZŅĒMUMA STRUKTŪRA UN STATŪTI

Statūti (2020.)

Īpašuma struktūra

Organizacionālā struktūra

Padomes locekļu izglītība un pieredze

Valdes locekļu izglītība un pieredze

Valdes reglaments 

Ētikas komisijas nolikums

CITI DOKUMENTI

Plānotie iepirkumi (2021)

Vidējā termiņa stratēģija (2019-2023)

Operatīvais pārskats par 2021. gada 9 m

Operatīvais pārskats par 2021. gada 6 m

Operatīvais pārskats par 2021. gada 3 m

Operatīvais pārskats par 2020. gada 12 m

Operatīvais pārskats par 2020. gada 9 m

Operatīvais pārskats par 2020. gada 6 m

Gada pārskats (2020)

Gada pārskats (2019)

Gada pārskats (2018)

Gada pārskats (2017)

Gada pārskats (2016)

Gada pārskats (2015)

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (2020)

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (2019)

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (2018)

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (2017)

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (2016)

Iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā (2015-2020)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2021)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2020)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2019)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2018)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2017)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2016)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2015)

Iekšējie kārtības noteikumi (2021)

Atkritumu apraksts un cenu lapa (2021/2022)

Atkritumu klasifikators

Darbinieku atalgojuma politika

Ētikas kodekss

Korporatīvās pārvaldības politika

Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika 

Nekustamās mantas iznomāšanas kārtība

Risku pārvaldības, iekšējās kontroles un atbilstības politika

Pretkorupcijas stratēģijas izpilde (2020)

Pretkorupcijas stratēģijas izpilde (2019)

Pretkorupcijas stratēģijas izpilde (2018)

Noteikumi par konfidenciālo informāciju un tās klasifikāciju

Izvērtējuma kopsavilkums

Izvērtējuma gala ziņojums

Izvērtējuma starpziņojums

Sludinājums - Metālmateriālu metinātājs

Sludinājums - Risku un atbilstības vadītājs