Dokumenti

Šajā sadaļā ir apkopoti dokumenti, kas regulē un apliecina SIA „Getliņi EKO" darbību, atbilstoši nozares likumdošanai, regulām, prasībām un kvalitātes standartiem. 

ATĻAUJAS UN LICENCES

SPRK lēmums

A kategorijas atļauja

Iekšējā drošības dienesta reģistrācijas apliecība

 

APLIECĪBAS UN SERTIFIKĀTI

Komeranta reģistrācijas apliecība

PVD apliecība

ISO 9001:2015 sertifikāts

ISO 14001:2015 sertifikāts

Apliecinājums "Padziļinātas sadarbības programmai"

UZŅĒMUMA STRUKTŪRA UN STATŪTI

Statūti (2020.)

Īpašuma struktūra

Organizacionālā struktūra

Padomes locekļu izglītība un pieredze

Valdes locekļu izglītība un pieredze

Valdes darba reglaments 

Ētikas komisijas nolikums

CITI DOKUMENTI

Plānotie iepirkumi (2021)

Vidējā termiņa stratēģija (2019-2023)

Operatīvais pārskats par 2020. gada 12 m

Operatīvais pārskats par 2020. gada 9 m

Operatīvais pārskats par 2020. gada 6 m

Operatīvais pārskats par 2020. gada 3 m

Operatīvais pārskats par 2019. gada 12 m

Gada pārskats (2019)

Gada pārskats (2018)

Gada pārskats (2017)

Gada pārskats (2016)

Gada pārskats (2015)

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (2019)

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (2018)

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (2017)

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (2016)

Iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā (2015-2019)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2021)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2020)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2019)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2018)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2017)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2016)

Informācija par dalībnieku sapulcēm (2015)

Iekšējie kārtības noteikumi (2020)

Atkritumu apraksts un cenu lapa (2021)

Atkritumu klasifikators

Darbinieku atalgojuma politika (2020)

Ētikas kodekss (2020)

Pretkorupcijas stratēģijas izpilde (2020)

Pretkorupcijas stratēģijas izpilde (2019)

Pretkorupcijas stratēģijas izpilde (2018)

Izvērtējuma kopsavilkums

Izvērtējuma gala ziņojums

Izvērtējuma starpziņojums

Sludinājums - Personāla vadītājs

Sludinājums - Jurists

Sludinājums - Tehniskais strādnieks

Sludinājums - Projektu vadītājs

Sludinājums - Padomes loceklis - Rīga

Sludinājums - Padomes loceklis - Stopiņi

Sludinājums - Iekšējais revidents