Par uzņēmumu 

SIA „Getliņi EKO” ir Rīgas un Stopiņu novada kopīgi izveidots uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs – „Getliņus”. Poligons ir viens no modernākajiem Eiropā, šobrīd tas tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs.
Kopš šķirošanas rūpnīcas atklāšanas SIA „Getliņi EKO” teritorijā 2015. gada 26. oktobrī, bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek izmantoti biogāzes ražošanai, savukārt pārstrādei derīgie materiāli un metāla izstrādājumi tiek nogādāti uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar šo materiālu reģenerāciju un atkārtotu pārstrādi.
Nepārstrādājamie atkritumi tiek noglabāti videi drošās, noslēgtās biodegradācijas šūnās, kurās neiekļūst ne gaiss, ne lietus ūdens. Poligona gāze, kas veidojas šūnās, tiek aizvadīta uz „Getliņu” energobloku, sadedzināta sešos iekšdedzes motoros un pārvērsta enerģijā – elektrībā un siltumā.
Elektrība tiek pārdota AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”, bet siltumenerģija izmantota SIA „Getliņi EKO” siltumnīcās, kur tiek audzēti Getliņu tomāti, gurķi un nokarenie ziedi. 
Arī visi notekūdeņi (infiltrāti) tiek savākti un attīrīti, tāpēc atkritumu ietekme uz vidi tiek samazināta līdz minimumam.
Vairāku gadu laikā poligonā „Getliņi” veiktās investīcijas atkritumu apsaimniekošanā un elektroenerģijas ražošanā ir apliecinājušas savu efektivitāti, finansiālo atdevi un labvēlīgo ietekmi uz vidi.

 

SIA „Getliņi EKO” kvalitātes un vides politika

 
SIA „Getliņi EKO” pamatmērķis ir nodrošināt mūsdienīgu, drošu un efektīvu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un apglabāšanu, kā arī elektroenerģijas ražošanu. Mūsu atbildība ir nodrošināt nepārtrauktu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanu.
Mūsu darbība notiek atbilstoši starptautisko Standartu ISO 9001 un ISO 14001 prasībām.

 

Lai īstenotu šo politiku, SIA „Getliņi EKO” uzņemas saistības:

  1. Ievērot likumdošanas, ieinteresēto pušu un citas uzņēmumam saistošās prasības;
  2. Veikt nepārtrauktu kvalitātes un vides vadības sistēmas pilnveidošanu, panākot tās efektivitātes paaugstināšanu, kā arī vides piesārņojuma kontroli un, kur iespējams, samazināšanu.

 

Politikas īstenošanas pamatprincipi:

  1. Integrētās vadības sistēmas izstrādāšanā, ieviešanā un uzturēšanā iesaistās visi darbinieki;
  2. Katrs vadītājs ir atbildīgs par integrētās vadības sistēmas darbības nodrošināšanu un tās pilnveidošanu savā darba sfērā;
  3. Ikviens darbinieks ir profesionālis savā darbības sfērā, ir atbildīgs par sava darba kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi saskaņā ar noteiktajām prasībām;
  4. Ikviens darbinieks savu pilnvaru ietvaros ir atbildīgs par vides aizsardzības un darba drošības prasību ievērošanu, iesaistot un atbalstot citus darbiniekus noteikto uzdevumu izpildei.

 

Informāciju par īpašuma struktūru

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Getliņi EKO” ir publiski privāta kapitālsabiedrība, kur Rīgas domei pieder 97,70425 % kapitālsabiedrības kapitāldaļas, savukārt Ropažu novada domei pieder 2,29575 % kapitālsabiedrības kapitāldaļas.

Kapitālsabiedrībai ir līdzdalība SIA “Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs”, kur pieder 4,34783 % kapitāldaļas, kā arī AS "Tīrīga", kur pieder 10% kapitāldaļas.

 

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2019. gadā

SIA “Getliņi EKO” saimnieciskai darbībai finansējums no valsts vai pašvaldības budžeta 2019. gadā nav saņemts.