Uzsākta projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” īstenošana

 

16.01.2019.

 

2018. gada 16. oktobrī SIA “Getliņi EKO” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” īstenošanu. Projekta mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Mērķa īstenošana nodrošinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu pārstrādes īpatsvaru, kā arī nodrošinās atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē.

 

Projekta īstenošanas ietvaros Stopiņu novadā poligonā “Getliņi” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 100 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums. Projekta īstenošana nodrošinās 10 jaunu darba vietu radīšanu Stopiņu novadā.

 

Projekts ir tieši vērsts uz ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu, jo projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināts, ka bioloģiski noārdāmie atkritumi tiks pārstrādāti atkārtoti izmantojamā materiālā, kā arī no pārstrādes procesā iegūtās biogāzes tiks ražota siltumenerģija un elektroenerģija, kas tiks izmantota poligona tehnoloģisko procesu nodrošināšanā, tādējādi samazinot ārējo energoresursu patēriņu un veicinot resursu racionālu izmantošanu.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  plānotas 34,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 29,6 milj. EUR apmērā.