Atkritumi

„Getliņu” poligons rūpējas par atkritumu pieņemšanu un videi draudzīgu apsaimniekošanu Rīgas atkritumu apsaimniekošanas rajonā.
Mēs pieņemam atkritumus no visiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem Rīgā, kā arī divdesmit vienā Pierīgas pašvaldībā.
Jūs varat mums nodot sadzīves un celtniecības atkritumus, mēs tos sašķirosim, pārstrādāsim un apglabāsim tā, lai tas būtu videi droši un efektīvi.

 

Atkritumu apsaimniekošana

Poligonā „Getliņi” cietie sadzīves atkritumi tiek pieņemti no juridiskām personām katru dienu bez brīvdienām no plkst. 7.00 līdz 22.00. Lai kļūtu par mūsu klientu, juridiskām personām ir jānoslēdz līgums. 

Fiziskas personas un juridiskas personas, kuras nav noslēgušas līgumu ar SIA "Getliņi EKO" atkritumus poligonā var nodot darbdienās, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 17.00. NB! Svēršanas solis ir 10 kg. Lūdzu ņemiet vērā - mazāku svaru nosvērt nevaram!

Plašāka informācija pieejama pa tālruni +371 67 317 800.

 

Vēršam uzmanību, ka no 2018. gada 1. jūnija SIA „Getliņi EKO” veic būtiskas izmaiņas atkritumu pieņemšanas un uzskaites kārtībā. Juridiskiem klientiem, savlaicīgi pirms došanās uz poligonu un iebraukšanas poligona teritorijā būs jāsagatavo caurlaide, kurā jānorāda atkritumu veids un izcelsmes vieta (novads).  Izmaiņas ir saistošas juridiskiem klientiem, kuriem ir sadarbības līgums ar SIA „Getliņi EKO”. Informācija par caurlaides izveidošanu pieejama uzņēmuma mājas lapā vai zvanot pa informatīvo tālruni 67317800.

 

Juridiskām personām ir spēkā poligona vispārējie noteikumi un kārtība. Juridiskas personas par atkritumu nodošanu norēķinās, veicot priekšapmaksu ar pārskaitījumu. 
Fiziskām personām ir spēkā poligona vispārējie noteikumi un kārtība. Fiziskas personas var norēķināties skaidrā naudā vai ar bankas karti pēc atkritumu nodošanas.

 

Noteikumi:

  1. Lūdzam ievērot, ka poligona teritorijā visiem klientiem jāievēro iekšējie kārtības noteikumi, kā arī autotransporta kustības ātruma ierobežojumi. Jāseko poligona darbinieku norādījumiem kravu kontroles punktā un izkraušanas vietās.

  2. Kontroles punktā netiek pieņemts autotransports ar nepārsegtu kravu, jo tas rada piesārņojuma draudus apkārtējai videi, kā arī netiek pieņemtas kravas, kuru masa pārsniedz transportlīdzekļa ražotāja noteiktos lielumus.
  3. Aizliegts ievest un pieņemt apglabāšanai bīstamos atkritumus. To atkritumu sarakstus, kurus atļauts vai aizliegts pieņemt poligonā, nosaka Valsts Vides dienesta Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes atļauja A kategorijas piesārņojošajai darbībai un Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. 
  4. Mūsu darbinieki kontrolē kravas, kad tās tiek ievestas poligona teritorijā un izkrautas. Ja tiek atklāts, ka izkrautajā kravā ir bīstamie/aizliegtie atkritumi, klientam tie jāizved uz sava rēķina. Ja klients atkārtoti mēģina ievest bīstamos atkritumus slēptā veidā, mēs paturam tiesības pārtraukt līgumsaistības.

 

SVARĪGI! Cieto sadzīves atkritumu poligons "Getliņi" nepieņem sekojošus sadzīvē radušos atkritumus: akumulatorus, baterijas, apgaismes iekārtas un luminiscences spuldzes, elektriskās un elektroniskās iekārtas, medikamentus un medicīnas atkritumus, sadzīves ķīmiju, azbestu saturošus būvniecības atkritumus, dzīvsudrabu saturošus atkritumus, piemēram, termometrus, eļļas un filtrus, auto riepas un šķidros atkritumus.

 

Šķirošana

Sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcas, kas atrodas poligona teritorijā, projektu pēc „Getliņi EKO” pasūtījuma izveidoja „Vides pakalpojumu grupa”. Uzņēmuma reorganizācijas un apvienošanās rezultātā atkritumu šķirošanas rūpnīcu apkalpo SIA „Vides resursu centrs”.
Šķirošanas rūpnīca strādā kopš 2015. gada 26. oktobra.
Atkritumu šķirošanas rūpnīca nodrošina, ka poligonā „Getliņi” tiek apglabāti tikai sadzīves atkritumi, kas nav derīgi tālākai pārstrādei.
Rūpnīcas projekts orientēts uz to, lai maksimāli veicinātu atkritumu atkārtotu nonākšanu apritē un dabas resursu efektīvu izmantošanu.

Pārstrāde

Līdz ar šķirošanas rūpnīcas atklāšanu atkritumi ir kļuvuši par resursu – bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek nodoti biogāzes ražošanai, savukārt pārstrādei derīgie materiāli un metāla izstrādājumi tiek nogādāti uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar šo materiālu reģenerāciju un atkārtotu pārstrādi.
Nepārstrādājamie atkritumi tiek noglabāti videi drošās, noslēgtās biodegradācijas šūnās, kurās neiekļūst ne gaiss, ne lietus ūdens. Poligona gāze, kas veidojas šūnās, tiek aizvadīta uz Getliņu energobloku, sadedzināta un pārvērsta enerģijā, bet visi notekūdeņi tiek savākti un attīrīti. Tādējādi atkritumu ietekme uz vidi tiek samazināta līdz minimumam.

 

Noglabāšana poligonā / tarifi

Tarifos iekļauta maksa par atkritumu deponēšanu, dabas resursu nodoklis (DRN). Maksa par ievestajiem sadzīves un ražošanas  atkritumiem ir 58.12 EUR par tonnu (bez PVN).