Izvērtējot kompetenci, “Getliņi EKO” savā darbībā par prioritāriem ir izvirzījis šādus ANO ilgtspējas attīstības mērķus:

 1. nodrošināt kvalitatīvu izglītību par aprites ekonomiku, atkritumu ietekmi uz vides piesārņojumu un atbildīgu patēriņu;
 2. nodrošināt gruntsūdeņu piesārņojuma novēršanu, aizsargājot tīra ūdens resursa pieejamību;
 3. nodrošināt stabilu zaļās enerģijas ražošanu no BIO masas un saules enerģijas;
 4. nodrošināt cienīgus darba apstākļus darbiniekiem un ekonomisko stabilitāti;
 5. veidot ilgtspējīgu infrastruktūru un sekmēt inovācijas;
 6. nodrošināt atbildīgu rīcību klimata jomā, pēc iespējas novēršot CO2 un metāna gāzes ietekmi uz globālo sasilšanu.

“Getliņi EKO” sniedz savu ieguldījumu arī citu ANO ilgtspējas attīstības mērķu izpildē, tajā skaitā īstenojot aktivitātes Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politikas ietvaros.

Ilgtspējas virziens - vide

Uzņēmuma pamatdarbības un ikdienas procesi saistīti ar vides aizsardzības pasākumiem, novēršot piesārņojumu, kas rodas no atkritumu apglabāšanas: atkritumu gāzes un netīro notekūdeņu savākšana no atkritumu apglabāšanas šūnām; smaku kontrole, kā arī apgaismojuma piesārņojums no siltumnīcām u.c. Veicam gruntsūdeņu aizsardzību no piesārņojuma, samazinām metāna gāzes ietekmi uz klimta pārmaiņām, kā arī radām zaļo enerģiju no atkritumu gāzes.

 1. 2023. gadā īstenojām pirmo SEG emisiju mērījumu uzņēmuma procesiem kopumā, kā arī emisijas, kas rodas no apglabāto atkritumu daudzuma.
 2. 2024. gadā izstrādāsim SEG emisiju mazināšanas plānu.
Emisijas no apglabāto atkritumu apjoma 2023. gadā Emisijas no apglabāto atkritumu apjoma 2022. gadā
Ilgtspējas virziens - infrastruktūra un inovācijas

Atkritumu apglabāšanai nepieciešama zemes teritorija, kurā tiek izbūvētas speciālas atkritumu apglabāšanas šūnas, kuru aizpildīšanas ātrums atkarīgs no apglabāto atkritumu apjoma. Lai nodrošinātu poligona darba nepārtrauktību, pastāvīgi strādājam vairākos virzienos – gan iespēju robežās paplašinot poligona teritoriju, izbūvējot jaunas apglabāšanas šūnas, gan attīstot šķirošanas un pārstrādes metodes/infrastruktūru, lai apglabāšanā nonāktu pēc iespējas mazāks atkritumu daudzums.

 1. 2024. gadā uzsāksim darbu pie šķirošanas infrastruktūras pilnveides un Ziemeļu stūra izbūves jaunai atkritumu apglabāšanas šūnai.
 2. 2024. gadā veiksim pētījumu par sabiedrības ieradumu maiņu atkritumu samazināšana, kā arī pētīsim metanola aizstāšanas iespējas infiltrāta attīrīšanā.
 3. Palielināsim zaļās enerģijas ieguvi, attīstot saules enerģijas parka izveidi.
 4. Turpināsim energoefektivitātes un ražas palielināšanas pasākumus “Getliņi EKO” siltumnīcā, uzstādot LED lampas tomātu siltumnīcas daļā.

 

Ilgtspējas virziens - par aprites ekonomiku zinoša sabiedrība

Getliņi EKO atkritumu poligons ir viens no retajiem poligoniem Eiropā, kurš ir atvērts apmeklētājiem, lai pilnveidotu zināšanas par aprites ekonomiku, poligona procesiem un vides aizsardzību. Poligonā iespējams pieteikties bezmaksas ekskursijai un pārliecināties par atkritumu samazināšanas nepieciešamību ikdienā. Regulāri īstenojam informatīvās kampaņas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību atkritumu apjoma samazināšai.

 1. 2024. gadā par 5% palielināsim pieaugušo ekskursantu skaitu poligonā.
 2. Organizēsim informatīvo kampaņu par BIO atkritumu šķirošanu.
 3. Izstrādāsim divus jaunus vides eksponātus poligona teritorijā, lai padziļinātāk atspoguļotu poligona procesus.
Ilgtspējas virziens - darbinieku labbūtība

Getliņi EKO darbinieku darba apstākļi un nodrošinājums ir viena no būtiskākajām prioritātēm, rūpējoties gan par drošu darba vidi, gan papildus sociālo aizsardzību, kas nav noteikta likumā. Uzņēmums ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības desmit pamatprincipus, starptautiskās cilvēktiesības un darbinieku tiesības.  Mēs vienādi vērtējam mūsu darbiniekus, nediskriminējam pēc dzimuma, vecuma, tautības, reliģijas, invaliditātes, identitātes vai citiem aspektiem. Mūsu vērtība ir profesionāli un augsti kvalificēti darbinieki, kuri novērtē darba un privātās dzīves līdzsvaru, strādājot draudzīgā darba vidē. Neatkarīgi no ieņemamā amata, veicinām cieņpilnu sadarbību, iekļaujošu un drošu darba vidi.

 1. 2024. gadā izveidosim elektronisku darba aizsardzības sistēmu un veicināsim darbinieku veselīgu dzīvesveidu, organizējot soļu izaicinājumus, pārgājienus un dalību skriešanas maratonā.
 2. Reizi ceturksnī īstenosim darbinieku saliedēšanas pasākumus.
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.