Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma (APUS)

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju spēkā  stājušies Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumi Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.113), kas nosaka kārtību, kādā atkritumu radītājs, apsaimniekotājs un atkritumu saņēmējs nodrošina radīto, apsaimniekoto vai saņemto atkritumu pārvadājumu uzskaiti, t.sk. atkritumu pārvadājuma reģistrācijas kartes–pavadzīmes (MK noteikumu Nr.113 3. pielikums ) aizpildīšanas kārtību atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā (APUS).

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.113 ir sadalīti pienākumi un atbildības pārvadājumu pavadzīmju veidošanā:

SIA “Getliņi EKO” atbildība:

 1. aizpildīt un iesniegt saskaņotas pavadzīmes par komersantu – atkritumu radītāju* atkritumu pārvadājumiem uz CSA poligonu “Getliņi”;
 2. uzsākt un iesniegt pavadzīmes saskaņošanai par komersantu- atkritumu apsaimniekotāju** atkritumu pārvadājumiem uz CSA poligonu “Getliņi”, ja:
  1. ir noslēgts līgums ar pašvaldību par poligonā ievesto atkritumu apsaimniekošanu;
  2. poligonā ievestie būvniecības atkritumi IR radušies objektā, kurš reģistrēts būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
 3. aizpildīt un iesniegt saskaņotas pavadzīmes par fizisku personu atkritumu pārvadājumiem uz CSA poligonu “Getliņi”;
 4. saskaņot atbilstoši sagatavotas komersantu- atkritumu apsaimniekotāju* aizpildītās pavadzīmes par to veiktajiem atkritumu pārvadājumiem uz CSA poligonu “Getliņi” (ja neizpildās iepriekš minētie kritēriji)

*Atkritumu radītājs – juridiska persona, kura nav atkritumu apsaimniekošanas komersants (nav izsniegta vai nav spēkā esoša Atkritumu apsaimniekošanas atļauja ar tiesībām veikt atkritumu pārvadāšanu), nogādā tās radītos sadzīves, ražošanas vai būvniecības atkritumu uz CSA poligonu “Getliņi”.

 **Atkritumu apsaimniekotājs – juridiska persona, kura ir atkritumu apsaimniekošanas komersants (ir izsniegta un spēkā esoša Atkritumu apsaimniekošanas atļauja ar tiesībām veikt atkritumu pārvadāšanu), nogādā citu personu radītos sadzīves, ražošanas vai būvniecības atkritumu uz CSA poligonu “Getliņi”.  

 

Atkritumu apsaimniekotāja, kas veic  pārvadājumu, atbildība:

Ja komersants, kas nav atkritumu radītājs, nogādā uz CSA poligonu “Getliņi” atkritumus un  neizpildās kritēriji attiecībā uz noslēgto līgumu ar pašvaldību un/vai būvgružu rašanās vietas reģistrēšanu BIS, pārvadājumu pavadzīmi Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā uzsāk pildīt atkritumu pārvadāšanas komersants un iesniedz saskaņošanai SIA “Getliņi EKO”.

 1. Par katru atkritumu pārvadājumu (reisu) ir jāveido atsevišķa pavadzīme!
 2. Par nešķirotu sadzīves atkritumu (AKK 200301) pārvadājumiem pavadzīme nav jāveido!
 3. Lai APUS pavadzīmē norādītu pareizu atkritumu pārvadājuma mērķi, lūdzu, skatīt kodu piemērošanas Vadlīnijas.

 

Atkritumu pārvadātājs un pārvadājuma piederība

Par atkritumu pārvadātāju uzskatāms komersants, kura caurlaide tiek izmantota pie atkritumu nodošanas poligonā. APUS pavadzīmes, kurās norādīts atšķirīgs pārvadātājs, salīdzinot ar caurlaidē norādīto pārvadātāju, netiks saskaņotas.

Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja uzņēmums uz sava vārda izveidoto caurlaidi nodod trešajām personām (atkritumu transportēšanai uz poligonu) par atkritumu pārvadātāju joprojām uzskatāms uzņēmums, kura izveidotā/ piederīgā caurlaide ir tikusi izmantota pie atkritumu nodošanas poligonā.

Klients* atbild par caurlaides izveidošanu un tajā norādīto informāciju.

* uzņēmums, kurš ir noslēdzis Līgumu par atkritumu pieņemšanu CSA poligonā Getliņi.

 

Kontaktinformācija jautājumu gadījumā:

 1. Par MK noteikumu Nr. 113 piemērošanu: apus@vvd.gov.lv , informatīvais tālrunis 67084278
 2. Par APUS sistēmas darbību un lietošanu: 3atkritumi@lvgmc.lv,  informatīvais tālrunis 67032620

Biežāk uzdotie jautājumi par atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.