Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

 

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm, īpaši par pārkāpumiem šādās jomās:

 

1) amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana vai cita prettiesiska darbība;

2) korupcija, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpumi;

3) publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;

4) izvairīšanās no nodokļu samaksas;

5) sabiedrības veselības apdraudējums;

6) pārtikas drošības apdraudējums;

7) būvniecības drošības apdraudējums;

8) vides drošības apdraudējums, tostarp rīcība, kas ietekmē klimata pārmaiņas;

9) pretradiācijas aizsardzība un kodoldrošība;

10) darba drošības apdraudējums;

11) sabiedriskās kārtības apdraudējums;

12) cilvēktiesību pārkāpumi;

13) pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā;

14) pārkāpumi finanšu un kapitāla tirgus sektorā, tostarp krāpšana un cita nelikumīga rīcība, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses;

15) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana;

16) konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumi;

17) pārkāpumi preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;

18) pārkāpumi transporta drošībā;

19) pārkāpumi saistībā ar iekšējo tirgu;

20) pārkāpumi dzīvnieku labturības jomā;

21) patērētāju tiesību aizsardzība;

22) privātās dzīves un personas datu aizsardzība un tīkla un informācijas sistēmu drošība.

 

Šo teksta daļu pārceļam no vecās mājaslapas:

 

Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu!

Trauksmes cēlēja ziņojums:

  1. ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms;
  2. uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS”;
  3. Trauksmes cēlēja ziņojums, ziņotāja identitāte, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija.

Ziņojumu Getliņi EKO iesniedz:

  1. Elektroniski parakstīta dokumenta formā uz e-pastu trauksme@getlini.lv. Iesniedzot Ziņojumu elektroniski, trauksmes cēlājs e-pastā norāda, ka tas ir Ziņojums;
  2. Papīra dokumenta formā nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē Getliņi EKO birojā. Iesniedzot Ziņojumu papīra formā, trauksmes cēlājs nodrošina ka Ziņojums tiek ievietots slēgtā aploksnē un uz tās tiek norādīts, ka tas ir Ziņojums;

Lūgums iesniegt aizpildītu veidlapu pēc parauga “Ziņojuma veidlapa”.

Konsultācijas trauksmes celšanas jautājumos sniedz Getliņi EKO juriste Kristīna Jurgelāne.

Noderīga informācija:

www.trauksmescelejs.lv
Trauksmes celšanas kārtība

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.