Kas ir trauksmes cēlējs un kādos gadījumos trauksme var tikt celta?

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1. panta pirmās daļas 7.punktu trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Trauksmes cēlējs atbilstoši Trauksmes celšanas likuma 3. pantam ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm, kā arī kas tieši saistīti ar SIA “Getliņi EKO” darbību.

Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu!

 

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt:

 1. rakstiski (papīrā formā var ar drošu elektronisku parakstu), izmantojot sagatavotu veidlapu (pieejama: Ziņojuma veidlapa), norādot, ka ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums;
 2. mutiski (tikai klātienē).

Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, jānodrošina, ka:

 1. ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms;
 2. uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS”;
 3. ziņojumā ietverts trauksmes cēlēja ziņojums, ziņotāja identitāte (vārds, uzvārds, personīgā e-pasta adrese vai cita kontaktinformācija), pierādījumi (skaidrs, iespējami detalizēts un faktos balstīts pārkāpuma apraksts, pēc iespējas pievienojot to apliecinošus dokumentus, ja tādi ir pieejami).

 

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

 1. ievietojot to Getliņi EKO  izvietotajā pastkastē;
 2. nosūtot uz Getliņi EKO izveidoto elektroniskā pasta adresi trauksme@getlini.lv;
 3. iesniedzot personīgi kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos;
 4. nosūtot uz Getliņi EKO oficiālo elektroniskā pasta adresi, norādot, ka tas ir Trauksmes cēlēja ziņojums;
 5. pa pastu uz Getliņi EKO juridisko adresi. Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu papīra formā, trauksmes cēlējs nodrošina ka ziņojums tiek ievietots slēgtā aploksnē un uz tās tiek norādīts, ka tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
 6. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt elektroniski bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv, ja ziņojumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas portālā un tīmekļvietnē.

Ziņojumu par kontaktpersonas pārkāpumiem tiek iesniegti SIA “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājam.

Trauksmes cēlēja ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem SIA “Getliņi EKO” valdes rīcībā iesniedzams SIA “Getliņi EKO” padomes priekšsēdētājam.

Ziņošana par iespējamiem pārkāpumiem SIA “Getliņi EKO” padomes rīcībā ir ārpus iekšējās trauksmes celšanas, tādēļ ziņojums iesniedzams attiecīgajām kapitāldaļu turētāja pārstāvim. Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu par SIA “Getliņi EKO” valdes vai padomes locekli to var adresēt tieši iestādei, kura īsteno uzraudzību vai kontroli jautājumā, par kuru vēlas ziņot trauksmes cēlējs.

Informējam, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārākumiem, pilda Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa (tālr. 6702685967012031, e-pasts: rdip@riga.lv).

Atbildīgā persona (kontaktpersona) trauksmes celšanas jautājumos

Trauksmes cēlēju kontaktpersona SIA “Getliņi EKO” – Kristīna Jurgelāne, e-pasts: trauksme@getlini.lv

Noderīga informācija:

www.trauksmescelejs.lv

Trauksmes celšanas politika

 

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.