Par videonovērošanu SIA “Getliņi EKO”

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas  13.panta nosacījumiem, sniedzam papildu informāciju par videonovērošanas procesa veikšanu uzņēmuma teritorijā un atsevišķās ēkās Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā, LV-2121.

Pārzinis

SIA “Getliņi EKO”, reģistrācijas numurs 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121. E-pasts saziņai: info@getlini.lv.

Mērķis

Videonovērošana tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzību, kā arī pierādījumu nodrošināšanai strīdus gadījumos.

Tiesiskais pamats

Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Nr.679/2016) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Leģitīmās intereses

Videonovērošana tiek veikta drošības un piekļuves kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošību. Papildus tam, videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder pārzinim vai apmeklētājiem) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums). Videonovērošanas ieraksti kalpo pierādījumu nodrošināšanai strīdus gadījumos, piemēram, gadījumos, kad rodas domstarpības par kasē nodotās naudas zīmes nominālu.

Datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi lūdzam kontaktēties ar SIA “Getliņi EKO” datu aizsardzības speciālistu. E-pasts saziņai: das@getlini.lv.

Datu saņēmēji

Tiesību aktos noteiktos gadījumos pieprasījumu izpildei kompetentām valsts institūcijām – tiesai, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, operatīvās darbības subjektiem un citām tiesību aktos norādītajām personām, kurām ir tiesības šādu informāciju pieprasīt un saņemt; tiesību aktos noteiktos gadījumos mūsu likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzībai valsts/tiesībaizsardzības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, tiesām; SIA “Getliņi EKO” darbiniekiem, kuru amatu pienākumos ietilpst videonovērošanas nodrošināšana.

Datu glabāšanas termiņš

Videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiks glabāti 90 dienas, atsevišķos gadījumos, ja dati būs nepieciešami pierādījumu nodrošināšanai, tie tiks glabāti līdz norādītā mērķa sasniegšanas brīdim.

Datu nodošana uz trešo valsti

Videonovērošanas rezultātā iegūtie dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību fizisko personu datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Šādi pieprasījumi jānoformē rakstveidā.
Videonovērošanas procesā nepastāv automatizētu lēmumu pieņemšana attiecībā uz datu subjektu.
Ja datu subjekts vēlas izmantot savas tiesības piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem, datu subjektam pēc pārziņa pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi identificējošus datus, piemēram, fotogrāfiju.

 

Apstiprināts

SIA “Getliņi EKO” valdes 2021.gada 20.maija sēdē
protokols nr. 9-21

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.