Par videonovērošanu SIA “Getliņi EKO”

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] 13.panta nosacījumiem, sniedzam papildu informāciju par videonovērošanas procesa veikšanu uzņēmuma teritorijā un atsevišķās ēkās Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2121.

Pārzinis: SIA “Getliņi EKO”, reģistrācijas numurs 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts Ropažu novads, LV-2121. E-pasts saziņai: info@getlini.lv.

Mērķis: Videonovērošana tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzību, kā arī pierādījumu nodrošināšanai par prettiesisku rīcību strīdus gadījumos.

Tiesiskais pamats: Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Nr.679/2016) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības un piekļuves kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošību. Papildus tam, Videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder pārzinim vai apmeklētājiem) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums). Videonovērošanas ieraksti kalpo pierādījumu nodrošināšanai strīdus gadījumos, piemēram, gadījumos, kad rodas domstarpības par kasē nodotās naudas zīmes nominālu.

Datu aizsardzības speciālists: par jautājumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi lūdzam kontaktēties ar SIA “Getliņi EKO” datu aizsardzības speciālistu. E-pasts saziņai: das@getlini.lv.

Datu saņēmēji: tiesību aktos noteiktos gadījumos pieprasījumu izpildei kompetentām valsts institūcijām – tiesai, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, operatīvās darbības subjektiem un citām tiesību aktos norādītajām personām, kurām ir tiesības šādu informāciju pieprasīt un saņemt; tiesību aktos noteiktos gadījumos mūsu likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzībai valsts/tiesībaizsardzības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, tiesām; SIA “Getliņi EKO” darbiniekiem, kuru amatu pienākumos ietilpst videonovērošanas nodrošināšana.

Datu glabāšanas termiņš: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiks glabāti 60 dienas, atsevišķos gadījumos, ja dati būs nepieciešami pierādījumu nodrošināšanai, tie tiks glabāti līdz norādītā mērķa sasniegšanas brīdim.

Datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Datu subjekta tiesības: Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību fizisko personu datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Šādi pieprasījumi jānoformē rakstveidā.

Videonovērošanas procesā nepastāv automatizētu lēmumu pieņemšana attiecībā uz datu subjektu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot savas tiesības piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem, datu subjektam pēc pārziņa pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi identificējošus datus, piemēram, fotogrāfiju.

[1] 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.