Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums publicēts Stopiņu novada domes informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” 2021.gada 9.aprīļa numurā (314) un laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze” 2021. gada 9.aprīļa numurā

Paredzētā darbība: Jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu izveide CSA poligonā “Getliņi”.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA „Getliņi EKO”, reģ. Nr. 40003367816.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta:  SIA “Getliņi EKO” piederošais īpašums Stopiņu novadā, Rumbulā, Kaudzīšu ielā 57, zemes vienībā ar kadastra Nr. 80960090009.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 6. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/7 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Paredzētās darbības apraksts: Plānots veikt izmaiņas esošajā darbībā un izveidot jaunas apglabāšanas šūnas cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā Stopiņu novada Rumbulā. Apglabāšanas šūnu izbūvi paredzēts veikt poligona teritorijā, vecā, rekultivētā atkritumu kalna ziemeļaustrumu daļā. Plānotās darbības teritorija ap 16 ha platībā. Plānotais jauno šūnu skaits – 2. Atbilstoši operatora aprēķiniem poligona teritorijā vairs nebūs nepieciešamas jaunas bioreaktora šūnas.

Šūnas atrodas rekultivētā atkritumu kalna daļā un būs nepieciešama daļēja rekultivētās zonas norakšana, lai veidotu līdzenu pamatni plānotajām inženierbūvēm. Pēc izbūves apkārtējās vides ietekme (nokrišņi) nebūs novērojami jau rekultivētajai izgāztuvei un nepasliktinās esošo stāvokli. Pamatne tiek veidota daļēji kā nogāze uz esošā kalna virsmas un horizontāla plakne. Apglabāšanas šūnu izbūves ietvaros paredzēto inženiertehnisko būvju pamatnes ierīkošana un uzbūve (infiltrāta savākšana) būs analoģiska poligona teritorijā jau esošām tāda veida būvēm.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties attālināti no 2021. gada 6. aprīļa tīmekļa vietnēs – www.stopini.lv un www.geoconsultants.lv.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2021. gada 20. aprīļa līdz 2021. gada 26. aprīlim (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.stopini.lv un www.geoconsultants.lv, sākot ar šī gada 20. aprīli), kuras laikā ieinteresētajām pusēm būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv.

Tiešsaistes videokonference notiks 2021. gada 22. aprīlī plkst. 17:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv 20. aprīlī).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lvwww.vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 30. aprīlim.


Dalīties: