Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Getliņi EKO”, vienotais reģistrācijas numurs 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121, 2024. gada 23. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2017. gada 16. februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsDRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu(1), EUR/tSpēkā esošais tarifs (bez PVN)Piedāvātais tarifs (bez PVN)Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Sadzīves atkritumu apglabāšana110146.39159.559.0%
120153.66165.087.4%
130160.92170.606.0%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024. gada 1. septembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar būtiskām izmaiņām apsaimniekotajos atkritumu apjomos, poligona infrastruktūras pārstrādes jaudu palielināšanu, ekspluatācijas izmaksu pieaugumu, ietekmes uz vidi samazināšanas izmaksām, personāla izmaksām, sabiedrības izglītības izmaksām, kā arī izmaiņām poligonā notiekošajos procesos.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, lietotājs var Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2121, biroja darba laikā līdz 2024. gada 2. maijam, iepriekš sazinoties ar Jūliju Daļecku, tālr. 67317800, e-pasts: julija.dalecka@getlini.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstiski vai elektroniski var iesniegt Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2121, un info@getlini.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Tarifu projektā plānotās maksājuma izmaiņas iedzīvotājiem 2024. gadā:

Maksājums, EUR/t (bez PVN)
Esošais Getliņi EKO tarifs146.39
Plānotais Getliņi EKO tarifs159.55
↑Δ t13.16 EUR/t
↑Δ kub.m(2)1.32 EUR/kub.m

(1) Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikums, https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums.

(2) Pieņemot, ka vidēji 1 tonna sadzīves atkritumu ir vienāda ar 10 m3.


Dalīties: