SIA “Getliņi EKO” personas datu apstrādes politika klientiem, sadarbības partneriem un apmeklētājiem

Informācija par pārzini

Pārzinis: SIA „Getliņi EKO”, reģistrācijas numurs: 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121.

Kontaktinformācija saziņai:

Tālrunis: +371 67371800

Elektroniskā pasta adrese: info@getlini.lv

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar šo politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: das@getlini.lv.

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā politikā ir aprakstīts kā mēs veicam personas datu apstrādi sekojošam personu lokam: mūsu klientiem un sadarbības partneriem, klientu/sadarbības partneru pārstāvjiem/kontaktpersonām, potenciāliem klientiem, kuri ir fiziskas personas, ar kurām nav nodibinātas līgumattiecības un kuras interesējas par SIA “Getliņi EKO” pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un/vai izmaksām, bijušajiem klientiem, tostarp klientiem, kuru līgumsaistības nav izpildītas, ekskursiju, izglītības pasākumu un mūsu organizēto publisko pasākumu dalībniekiem, interneta vietnes apmeklētājiem, mārketinga aktivitāšu ietvaros organizēto konkursu dalībniekiem, trauksmes cēlēju paziņojumu iesniedzējiem un citām personām, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā, saistībā ar šajā dokumentā norādītajiem personu datu apstrādes mērķiem.

 Šī ir aktuālā politikas redakcija. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt to.

Šīs politikas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, sadarbības līgumos, pakalpojuma līgumos u.c.) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

Pakalpojuma līguma noslēgšanai un pakalpojumu sniegšanai, kā arī noslēgtajos līgumos noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mēs apstrādāsim informāciju, kuru Jūs iesniegsiet, piedaloties mūsu rīkotajā publiskā iepirkuma procedūrā, ievāksim un apstrādāsim personas datus, kurus nepieciešams iekļaut noslēdzamajā līgumā, kā arī, lai Jūs identificētu, nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu un  atbilstošu maksājumu aprēķinu, un maksājumu veikšanas procesu, sazinātos ar Jums par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī, lai nodrošinātu nesamaksāto maksājumu administrēšanu (tai skaitā, uzturot reģistru, kurā reģistrēti automašīnu, ar kurām ievesti un izkrauti atkritumu cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”, neveicot samaksu par saņemto pakalpojumu, valsts reģistrācijas numuri).

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese (pasta adrese), norēķinu konta numurs, telefona numurs un e-pasta adrese, automašīnas, ar kuru ievesti un izkrauti atkritumi cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” valsts reģistrācijas numurs.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1]panta pirmās daļas b punkts);
 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) – piemēram, Jūs kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

Normatīvos aktos noteikto saistību izpilde

Šī nolūka ietvaros mēs ievāksim un apstrādāsim personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, tai skaitā Grāmatvedības likumā , Arhīvu likumā, Trauksmes celšanas likumā, Ministru kabineta 2021.gada 18.februāra noteikumos “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera pārstāvja, vārds, uzvārds, personas kods, adrese (pasta adrese), norēķinu konta numurs, telefona numurs un e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

Pakalpojuma pienācīgas sniegšanas nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes – papildus informāciju par sīkdatņu izmantošanu Jūs varat iegūt SIA “Getliņi EKO” sīkdatņu politikā, kas publicēta SIA “Getliņi EKO” mājas lapā www.getlini.lv ), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts)

Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mums varētu būt nepieciešams ievākt un apstrādāt Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jūsu dalību mūsu rīkotajos konkursos vai publiskos pasākumos, kā arī, lai informētu Jūs par mūsu jaunumiem. Atsevišķos gadījumos, mārketinga nolūkos, mēs veiksim filmēšanu un fotografēšanu mūsu rīkotajos publiskajos pasākumos (par šādu darbību veikšanu Jūs tiksiet informēts, saņemot informāciju par pasākuma norisi).

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, Jūsu fotoattēls, pasākuma laikā filmētos videoierakstos esošie dati un mūsu uzņēmuma teritorijā un ēkās esošo videonovērošanas ierakstos esošie dati.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

Ekskursiju organizēšanai un izglītošanai

Šī nolūka ietvaros mums Jūsu personas dati varētu būt nepieciešami, lai sazinātos ar Jums par ekskursiju un izglītības pasākumu organizatoriskiem jautājumiem, kā arī ekskursiju un izglītības pasākumu statistikas apkopošanas un izvērtēšanas nolūkos. Jums būs nepieciešams savus personas datus norādīt, aizpildot ekskursiju pieteikuma anketu un izglītības pasākuma apmeklētāju anketu.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams ievākt un apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, iestādes, kuru pārstāvat, nosaukums, likumiskā pārstāvja vai aizbildņa vārds, uzvārds.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts)

Drošības nodrošināšana, mantisko interešu apdraudējuma novēršana, pierādījumu nodrošināšana strīdus gadījumos un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs veicam mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, izmantojam personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, izmantojam normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: video ierakstos esošos datus, piekļuves kontroles sistēmās fiksētie dati par telpu apmeklējumu u.c.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, grāmatveži, tiešie vadītāji, vai, ja dati ir publiski, tad visi darbinieki;

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu administrācija, zvērināti tiesu izpildītāji;

4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats. 

Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Šobrīd mēs sadarbojamies ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1) auditori, konsultanti (finanšu un/vai juridiskie);

2) IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;

3) citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu;

Ja personas datu apstrādātāji mainīsies, mēs veiksim izmaiņas šajā dokumentā.

Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs apstrādājam datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros, tomēr gadījumā, ja, apmeklējot mūsu mājas lapu www.getlini.lv esat piekritis mārketinga sīkdatņu izmantošanai, tad jūsu dati var tikt nodoti trešajām valstīm. (Plašāka informācija: https://www.getlini.lv/sikdatnu-politika/)

Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās tiesību aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nebūs nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos tiesību aktos noteiktos termiņus, piemēram, Grāmatvedības likumā ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
 • Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.
 • Videonovērošanas rezultātā iegūtos datus mēs glabāsim 60 dienas, atsevišķos gadījumos, ja dati būs nepieciešami pierādījumu nodrošināšanai, dati tiks glabāti līdz norādītā mērķa sasniegšanas brīdim.

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

 Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem, Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

1) iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121, katru darba dienu no plkst. 09.00-17.00;

2) iesniedzot iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121;

3) iesniedzot iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@getlini.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un, atkarībā no situācijas, paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums vai pie mūsu datu aizsardzības speciālista (kontaktinformācija norādīta šīs politikas 1. un 2.punktā).

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un pēc Jūsu domām mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un, lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var kavēt vai traucēt līgumattiecību uzsākšanai, pastāvēšanai un izpildei, kā arī Jūsu dalībai mūsu organizētajos konkursos un publiskos pasākumos. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot mūsu sadarbību vai sniegto pakalpojumu, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

1)         Savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;

2)         No Jums, ja piedalīsieties mūsu rīkotajā publiskā iepirkuma procedūrā;

3)         No Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, trauksmes cēlēja ziņojumu, e- pastus, zvanīsiet mums;

4)         No Jums, ja aizpildīsiet pieteikumu dalībai mūsu organizētājās ekskursijās un lekcijās;

5)         No Jums, ja piedalīsieties mūsu rīkotajos izglītības pasākumos, konkursos un publiskos pasākumos;

6)         No Jums, ja izveidosies caurlaidi mūsu caurlaižu sistēmā;

7)         tīmekļa vietnē www.getlini.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);

8)         Attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām;

9)         Attiecīgos gadījumos no valsts un pašvaldības iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, klientiem un  sadarbības partneriem;

10)       No publiskajiem reģistriem.

Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Nē, mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Cik bieži mēs aktualizējam šo personu datu apstrādes politiku?

Šo personu datu apstrādes politiku mēs pārskatīsim pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.

Ar šī dokumenta spēkā stāšanos spēku zaudē SIA “Getliņi EKO” padomes 2023.gada 13.februāra sēdē apstiprinātā  SIA “Getliņi EKO” personu datu apstrādes politika klientiem sadarbības partneriem un apmeklētājiem.

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Apstiprināts

SIA “Getliņi EKO” padomes

2024.gada 28. februāra sēdē

protokols nr.4/2024

 

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.