Personas datu apstrādes politika pretendentiem, atsauksmju sniedzējiem un citiem personāla atlasē iesaistītajiem datu subjektiem

1. Informācija par pārzini

Pārzinis: SIA “Getliņi EKO”, reģistrācijas numurs: 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula,  Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121.

Kontaktinformācija saziņai:

Tālrunis: +371 67371800

Elektroniskā pasta adrese: info@getlini.lv.

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar šo politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: das@getlini.lv.

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā politikā ir aprakstīts kā mēs veicam vakanto amatu kandidātu (pretendentu) un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar personāla atlasi, personas datu apstrādi.

Šī dokumenta mērķis ir sniegt iespēju personām, kuras vēlas pretendēt uz mūsu uzņēmumā izsludinātajiem vakantajiem amatiem, kā arī tām personām, kuru datus mums ir nodevuši pretendenti (piemēram, atsauksmju devēju dati), iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem.

Šī ir aktuālā politikas redakcija. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt to.

Šīs politikas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši zemāk uzskaitītajiem leģitīmiem nolūkiem:

A) Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Šī nolūka ietvaros mēs ievāksim CV (profesionālās dzīves gājuma apraksts) un tam pievienotos dokumentus no pretendentiem, mēs sazināmies ar pretendentu un pretendentu norādītiem atsauksmju sniedzējiem, lai ievāktu atsauksmes. Ar pretendenta piekrišanu saglabāsim CV citiem konkursiem, kā arī, lai spētu aizstāvēt savas intereses tiesvedībā, mēs saglabāsim datus gadījumiem, kad jāatbild uz pretenzijām un ierosinātām lietām tiesās.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs), pretendenta izglītība un iepriekšēja darba pieredze, personas, kuras var sniegt atsauksmes un to kontaktinformācija, atsauksmes par pretendentu, kā arī cita informācija, kas varētu būt būtiska attiecīgā amata izpildei un atbilstošākā pretendenta noskaidrošanai

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas  6.panta pirmās daļas a punkts) – attiecībā uz CV iesniegšanas faktu un CV saglabāšanu turpmākiem konkursiem;
 • Līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu;
 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātās prasības konkrētam amatam;
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) – attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu, iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz pieprasāmās informācijas apjomu.

B) Darba līguma noslēgšanai

Šī nolūka ietvaros mēs ievāksim informāciju, kuru nepieciešams iekļaut darba līgumā un tā pielikumos, veiksim Jūsu identifikāciju, pārbaudīsim Jūsu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, noformēsim darba līgumu.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, darba attiecību sākuma datums, darba vieta, darbinieka izglītības dati, darbinieka kvalifikāciju dati, veicamo darba pienākumu apraksts, amats, darba kontaktinformācija, darba samaksas apmērs, norēķinu konta numurs, nepieciešamības gadījumā – veselības dati

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – attiecībā uz darba līgumā atspoguļojamo informāciju un nepieciešamām kvalifikācijas prasībām, kā arī ziņošana par nodarbinātības faktu valsts iestādēm (piem. Valsts Ieņēmumu Dienestam);
 • Pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas b punkts) – attiecībā uz īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi.

C) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: video ierakstos esošos datus, piekļuves kontroles sistēmās fiksētos datus par telpu apmeklējumu u.c.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

5. Kas varētu piekļūt jūsu personas datiem?

Mēs veicam nepieciešamos pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinām, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1)         mūsu uzņēmuma darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kurām tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, grāmatveži, tiešie vadītāji, Personāla vadības partneris un Personāla vadītājs;

2)         personas datu apstrādātāji, atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa personāla atlases procesu;

3)         valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu administrācija.

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tā nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Pašreiz  mēs sadarbojamies ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1)         auditori, finanšu vadības un/vai juridiskie konsultanti;

2)         IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;

3)         citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa personāla atlases procesa nodrošināšanu.

Ja personas datu apstrādātāji mainīsies, mēs veiksim izmaiņas šajā dokumentā.

Pašreiz  mēs sadarbojamies ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 1. auditori, finanšu vadības un/vai juridiskie konsultanti;
 2. IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;
 3. citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa personāla atlases procesa nodrošināšanu.

Ja personas datu apstrādātāji mainīsies, mēs veiksim izmaiņas šajā dokumentā.

7. Vai jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus eiropas savienības (ES) vai eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. Cik ilgi mēs glabāsim jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās tiesību aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piemēram, piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Piemēram, Jūsu, uz konkrētu amata vakanci iesniegto CV un tam pievienotos dokumentus mēs glabāsim līdz konkursa noslēgumam, kā arī pēc tā vismaz 3 (trīs) mēnešus, lai nodrošinātos pret iespējamām prasībām un tiesvedībām pret mums. Savukārt, ja Jūs būsiet iesnieguši CV un tam pievienotos dokumentus, neadresējot konkrētai amata vakancei vai devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī vēlākām atlasēm, mēs Jūsu CV un tam pievienotos dokumentus glabāsim 1 (vienu) gadu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības var tikt glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku

9. Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem, Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

1)         iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121,  katru darba dienu no plkst. 09:00-17:00;

2)         iesniedzot iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121;

3)         iesniedzot iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@getlini.lv.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un, paturam iespēju nepieciešamības gadījumā lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs neapstrādāsim attiecīgam nolūkam. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai, kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

10. Kur jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām mums par to ziņot.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumus un, pēc Jūsu domām, mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā.

11. Kādēļ jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai veiktu personāla atlases procesu, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un, lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šīs politikas 4.punktā noteiktās informācijas iegūšana ir nepieciešama iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt Jūsu dalību vakantā amata konkursā un darba attiecību nodibināšanā. Ja dati nebūs obligāti, nepieciešami, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot darba vidi, vai Jūsu nodarbinātības apstākļus, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

12. Kā mēs iegūstam jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

1)         no Jums paša, iesniedzot mums pieteikumu un CV dalībai konkursā uz vakanto amatu;

2)         no pretendenta, ja viņš ir norādījis Jūsu personas datus atsauksmju par viņu saņemšanai;

3)         savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;

4)         no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;

5)         no Jums, ja Jūs sniedzat informāciju par pretendentu;

6)         attiecīgos gadījumos no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām.

13. Vai jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

14. Cik bieži mēs aktualizējam šo personu datu apstrādes paziņojumu?

Šo personu datu apstrādes politiku mēs pārskatīsim pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.

 

Apstiprināts

SIA “Getliņi EKO” padomes

2023.gada 13. novembra sēdē

protokols nr.11/2023

 

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.