Saskaņā ar SIA “Getliņi EKO” Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politiku, dāvinot (ziedojot) “Getliņi EKO” ievēro Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma un citu normatīvo aktu prasības. Saskaņā ar minēto likumu, dāvinājums (ziedojums) ir “Getliņi EKO” finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana privātpersonas vai citas kapitālsabiedrības īpašumā, kā arī “Getliņi EKO” finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana publiskas personas īpašumā.

Dāvinot (ziedojot) “Getliņi EKO” ievēro Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktos ierobežojumus dāvinājumiem (ziedojumiem), “Getliņi EKO” vidējā termiņa darbības stratēģiju, Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politiku un citus “Getliņi EKO” iekšējos normatīvos aktus.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantu informējam, ka SIA “Getliņi EKO” ziedojumus nav veikusi un nav saņēmusi.

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.