Paziņojums sabiedrībai par A kategorijas atļaujas nr.ri10ia0002 pārskatīšanu

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 22.02.2021. ir pārskatījusi un atjaunojusi SIA „Getliņi EKO” A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.RI10IA0002.

Pārskatīšanas iemesls bija bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas kompleksa darbības uzsākšana 2021.gada aprīlī. Iekārta izbūvēta poligona ZR stūrī ES Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros, kura mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi un veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošanas ietvaros Stopiņu novadā poligonā “Getliņi” izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 125 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums.

SIA “Getliņi EKO” piesārņojošās darbības nosaukumi un veidi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikumam:

– iekārtas atkritumu reģenerācijai nebīstamiem atkritumiem – ar jaudu virs 3 tonnām stundā;

– atkritumu poligoni, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas;

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumam:

– sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo;

– sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu);

– degvielas uzpildes stacija ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā;

– visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu).

Ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru: SIA „Getliņi EKO”, reģ. Nr. 40003367816

Paredzētās piesārņojošās darbības vieta (adrese): Cieto sadzīves atkritumu poligons “Getliņi”, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121

Tīmekļvietnes adreses, kurās pieejami atļaujas nosacījumi:

Pārvaldes adrese, kur iespējams saņemt atļaujas kopiju: VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.

Termiņš un iestāde, kurā iespējams apstrīdēt atļaujas izsniegšanu vai tajā noteiktos nosacījumus: Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniedzot iesniegumu Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.


Dalīties: