Paziņojums sabiedrībai par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 05.02.2020. ir pārskatījusi un atjaunojusi SIA „Getliņi EKO” A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.RI10IA0002.

Pārskatīšanas iemesls bija SIA “Getliņi EKO” sagatavotais iesniegums izmaiņām, lai tajā iekļautu detalizāciju par līdz šim izmantotajiem, atļaujā iekļautajiem, bet detalizēti neaprakstītajiem pārklājuma veidiem un apjomiem, kā arī papildinātu bioreaktora tehnoloģisko aprakstu ar pelnu pievienošanas lietderības aprakstu.

SIA “Getliņi EKO” piesārņojošās darbības nosaukums un veids: Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikuma:

  • (5) daļas 4.Punktam – Atkritumu poligoni, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus;

atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma:

  • 1.Punkta 1.1.1. Apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām, un kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo;
  • 1.1.2. Apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām, un kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu);
  • 2.Pielikuma 1.Punkta 1.3. Apakšpunktam – degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā;
  • 6.Punkta 6.1. Apakšpunktam – visu kategoriju (l, m, n, o) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic ministru kabineta 2004.Gada 22.Aprīļa noteikumos nr.380 „vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.Punktā paredzētās darbības.

Ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru: SIA „Getliņi EKO”, reģ.Nr. 40003367816

Paredzētās piesārņojošās darbības vieta (adrese): Cieto sadzīves atkritumu poligons “Getliņi”, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121

Tīmekļvietnes adreses, kurā pieejami atļaujas nosacījumi:

  1. VVD mājaslapā HTTP://WWW.VVD.GOV.LV/IZSNIEGTAS-ATLAUJAS-UN-LICENCES/A-UN-B-ATLAUJAS/
  2. SIA “Getliņi EKO” mājaslapā WWW.GETLINI.LV.

Pārvaldes adrese, kur iespējams saņemt atļaujas kopiju: VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.

Termiņš un iestāde, kurā iespējams apstrīdēt atļaujas izsniegšanu vai tajā noteiktos nosacījumus: Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniedzot iesniegumu Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.


Dalīties: