Paziņojums sabiedrībai par SIA “Getliņi EKO” rīkoto sabiedrisko apspriešanu plānotajām A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izmaiņām

Informācija par darbības izmaiņām: SIA “Getliņi EKO” ir sagatavojusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. RI10IA0002 izmaiņām, lai tajā iekļautu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas kompleksa darbības uzsākšanu, kuru plānots pieņemt ekspluatācijā 2021.gada pavasarī. Iekārta tiek būvēta ES Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros, kura mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi un veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošanas ietvaros Stopiņu novadā poligonā “Getliņi” izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 125 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums.

Iekārta atbilst likuma “Par piesārņojumu” 1.pielikuma piektās daļas 2.punktam – iekārta nebīstamo atkritumu reģenerācijai ar jaudu virs 3 tonnām stundā.

Iekārtas īpašnieks un operators: SIA „Getliņi EKO”, reģ. Nr. 40003367816

Darbības vieta (adrese): CSA poligons “Getliņi”, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121

Ar atļaujas iesniegumā sniegto informāciju elektroniski var iepazīties:

Sabiedriskās apspriešanas norises vieta un laiks:

Saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma” 20.pantu sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2020.gada 16.decembra līdz 2020.gada 23.decembrim (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnē www.getlini.lv, sākot no 2020.gada 16.decembra), kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz e-pasta adresi: baiba.rosicka@getlini.lv. Saiti uz tīmekļa vietni, kur būs pieejama videoprezentācija, būs iespējams saņemt arī e-pastā, piesakot to pa e-pastu: baiba.rosicka@getlini.lv. Tiešsaistes videokonference notiks 2020. gada 21.decembrī plkst. 17.00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē – www.getlini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus sabiedrība var iesniegt VVD Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, lielriga@vvd.gov.lv) 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Par atļaujas izsniegšanu ir atbildīga VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.


Dalīties: