ES PROJEKTI

Šajā sadaļā apkopota informācija par SIA „Getliņi EKO" projektiem, kas īstenoti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, kā arī par Eiropas valstu sadarbības projektiem, kuros SIA „Getliņi EKO" ir iesaistījies kā sadarbības partneris. 

 

Līdz 2022. gada 15. janvārim SIA "Getliņi EKO" īsteno projektu “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi””, kura mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 34,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 29,6 milj. EUR apmērā.

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “elfla nap”Kā sadarbības partneris SIA "Getliņi EKO" no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma: "Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" projektā "Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu". Projekta ietvaros norisinās sadarbība un zināšanu pārnese starp lauksaimniecību un zinātni. Projekta kopējās izmaksas 475 035,86 EUR, t. sk., 427 532,27 EUR tiks segti no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

 

BNA komplekss
21.07.2021
No 2021.gada 7.aprīļa līdz 30.jūnijam ir aizpildīti jau 17 fermentācijas tuneļi, kopumā uzsākot pārstrādes procesu ~ 10,5 tūkst. tonnu no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atdalītu bioloģiski noārdāmu atkritumu.
Poligons Getliņi
09.04.2021
2021. gada 6. aprīlī Būvniecības valsts kontroles birojs ir pieņēmis ekspluatācijā pirmo sausās fermentācijas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksu Latvijā, kas ir lielākais šāda veida pārstrādes komplekss Baltijā.
Poligons Getliņi
11.01.2021
Līdz 2020.gada 31.decembrim būvdarbu veicējs ir paveicis darbus 94,5% apmērā no parakstītās līgumcenas.
Poligons Getliņi
09.10.2020
Līdz 2020.gada 31.augustam būvdarbu veicējs ir paveicis darbus 78,60% apmērā no parakstītās līgumcenas.
Poligons Getliņi
09.07.2020
Līdz 2020.gada 30.jūnijam būvdarbu veicējs ir paveicis darbus jau 56,8% apmērā no parakstītās līgumcenas.
Getliņu tomāti
22.04.2020
Projekts "Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu" (Nr. 18-00-A01612-000017) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.
Poligons Getliņi
09.04.2020
Lai gan Latvijā izsludinātais ārkārtas stāvoklis no 2020.gada 12.martam līdz 12.maijam ir ieviesis korekcijas būvdarbu organizācijā un laika grafikā, tomēr būvdarbi aktīvi virzās uz priekšu un būtiski kavējumi šobrīd nav sagaidāmi.
09.01.2020
2019. gada 16.oktobrī SIA “Getliņi EKO” teritorijā tika uzsākti būvdarbi Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros. Pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem, nav iestājies plānotais ziemas perioda būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums un decembrī aktīvi turpinājās būvdarbi.
16.10.2019
2019. gada 15.oktobrī Stopiņu novada būvvalde būvatļaujā ir izdarījusi atzīmes par projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, dodot zaļo gaismu būvdarbiem projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros. Projekta ietvaros poligona “Getliņi” teritorijā tiks izbūvētas piecas jaunas ēkas – bioloģisko atkritumu pagaidu krātuve ar estakādi, divas biomasas tuneļa ēkas, gāzes reaktora ēka un pārstrādātās masas šķirošanas ēka.
07.10.2019
2019. gada 2. oktobrī SIA “Getliņi EKO” telpās svinīgi tika aizvadīta pirmā projekta partneru tikšanās projekta “Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu” ietvaros. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmā 2014. - 2020.gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma: "Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" ietvaros.