ES PROJEKTI

Šajā sadaļā apkopota informācija par SIA „Getliņi EKO" projektiem, kas īstenoti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, kā arī par Eiropas valstu sadarbības projektiem, kuros SIA „Getliņi EKO" ir iesaistījies kā sadarbības partneris. 

 

Līdz 2022. gada 15. janvārim SIA "Getliņi EKO" īsteno projektu “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi””, kura mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 34,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 29,6 milj. EUR apmērā.

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “elfla nap”Kā sadarbības partneris SIA "Getliņi EKO" no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma: "Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" projektā "Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu". Projekta ietvaros norisinās sadarbība un zināšanu pārnese starp lauksaimniecību un zinātni. Projekta kopējās izmaksas 475 035,86 EUR, t. sk., 427 532,27 EUR tiks segti no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.